Lube Professional
機油、潤滑油、汽車辭典、汽車知識

潤滑油


略過巡覽連結
字典搜尋:  

辭典搜尋 - windscreen washer fluid

英文: windscreen washer fluid
中文: 雨刷水
常見於: 汽車系統 > 555 電子控制裝置 > 55514 雨刷及噴水系統 windscreen wiper,washer and headlamp wiper
參考其它字典

相關字詞

windscreen washer fluid level 雨刷水量
windscreen washer fluid reservoir 雨刷噴水桶

前往 碧龍機油 粉絲專頁

離合器 說明
離合器
Original Products !
Copyright 2011 潤滑油代理商 歐固有限公司 , 電話:02-27610180
版權所有:
Vincent Chen