Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - aspirated engine

英文: aspirated engine

中文: 自然進汽引擎

簡稱/別名: 自然進氣引擎

常見於 汽車系統 > 901 其它 > 90104 引擎種類 engine classification