Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - crude naphtha

英文: crude naphtha

中文: 粗石油腦

常見於 汽車系統 > 801 潤滑油 > 80101 潤滑油術語 lubricants glossaries

說明:
輕油