Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - dual circuit hydraulic brake

英文: dual circuit hydraulic brake

中文: 雙迴路煞車

簡稱/別名: 雙迴路剎車

常見於 汽車系統 > 331 煞車系統 > 33102 液壓煞車系統 brake hydraulic system