Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - lock washer

英文: lock washer

中文: 固定墊片

常見於 汽車系統 > 101 引擎主要組件 > 10106 凸輪軸正時機構 camshaft drive

固定墊片 5. 固定墊片