Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - radiator grill

英文: radiator grill

中文: 水箱護罩

常見於 汽車系統 > 707 車身外部裝飾組件 > 70722 水箱護罩 radiator grille

水箱護罩