Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - ring gear

英文: ring gear

中文: 環齒輪

常見於 汽車系統 > 101 引擎主要組件 > 10103 曲軸及飛輪 crankshaft and flywheel

說明:
行星齒輪系

環齒輪