Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - steel wire

英文: steel wire

中文: 鋼索

常見於 汽車系統 > 701 車門及玻璃 > 70160 後箱蓋 luggare compartment lid