Skip Navigation Links 首頁 >英漢汽車辭典
字典

辭典搜尋 - wiper blade

英文: wiper blade

中文: 雨刷片

常見於 汽車系統 > 555 電子控制裝置 > 55514 雨刷及噴水系統 windscreen wiper,washer and headlamp wiper

雨刷片